D

Autorem textu je pan Jaroslav Popelka.

„Nekonečný prostor je Můj, ale tvé srdce je místem našeho setkání.

Jsem Slunce Života, které jednou všechny mraky světa rozmetá.
Můj jas všechny tváře rozzáří, až vzejde na jejich vnitřním oltáři.
Ten oltář vaše srdce je, Mnou do vás vložené.

Jsem srdcem tvým i bohatstvím, jsem láskou tvou líbeznou.
Jsem smutkem tvým i zoufalstvím, jsem touhou tvou nešťastnou.
Jsem tvojí nadějí i vzkříšením, jsem slávou tvou nesmírnou.“

Duchovní význam Desatera

Člověče, abych tě mohl JÁ – Bůh – tvé vlastní pravé JÁ vysvobodit z tvého zotročení hmotou (z Egypta), musíš uposlechnout tyto Moje rady:

1. JÁ – Bůh – tvé vlastní pravé JÁ musím být tou nejdůležitější skutečností tvého života. Nic, ale opravdu nic, nesmí mít pro tebe takovou cenu jako JÁ. Ani tvé tělo, ani tvá rodina, ani tvá práce, ani tvůj majetek. JÁ musím být tvou největší láskou a zálibou.

2. Žádnou skutečnost nesmíš posuzovat podle toho, jak se jeví navenek. Veškeré myšlenky, hmotné věci, pocity posuzuj na základě jejich duchovního obsahu. Nesmíš nechat dopustit, aby pozemský rozum potlačil tvou schopnost smýšlet duchovně. Nenech se zlákat věcmi, které objeví tvůj pozemský rozum. Jestliže v tobě převládne pozemské smýšlení, bude trvat velice dlouhou dobu než tě budu schopen odvést do Své říše. Važ si všeho, co tvou mysl pozvedává k Duchu.

3. Nesmíš Lásku používat k nesprávným účelům. Používej Lásku na základě Moudrosti. Když nebudeš rozumět Lásce, ani JÁ nebudu rozumět tobě.

4. Co nejčastěji vstupuj do vědomí svého Ducha. Protože tvá mysl, tvá emotivita a tvé tělo jsou součástmi Mého stvoření. Pouze tvůj Duch Mé stvoření překonává a je v jednotě se Mnou.

5. Miluj Lásku (otce) a Moudrost (matku). Protože jsem tě stvořil Svou Láskou a Svou Moudrost6. Nepotlačuj v sobě ani ve druhých Ducha. Protože Duch je Život. Bez Ducha jsi mrtev.

7. Neopouštěj Lásku kvůli jiným pocitům a neopouštěj Moudrost kvůli zvědavosti.

8. Naprosto vše, co máš ve svém životě, patří Mně. Nikdy se nedomnívej, že něco patří tobě, protože v tu chvíli se zbavuješ Mé Přítomnosti.

9. Jednou poznanou Pravdu neustále udržuj ve své mysli.

10. Rozvíjej svou vlastní individualitu a respektuj individualitu druhých, a to jak na úrovní duchovní (dům), myšlenkové (manželka), intelektuální (služebník), emoční (děvka), tvůrčích schopností (vůl), tak i na fyzické (osel). Prostě ve všech ohledech.

 

Dvě přikázání LÁSKY KRISTA, který ŽIJE v člověku se jménem Ježíš z Nazaretu:

Člověče, uvědom si, že JÁ, Bůh, Tvé Vlastní Pravé JÁ, čili TY SÁM, který se nacházíš v každém bodě nekonečného prostoru, SÁM SEBE nejintenzivněji prožíváš v hrudi svého těla. Neustále se snaž k tomuto OHNISKU tvého Života co nejvroucněji vztahovat veškerou svou emotivitou. Neustále mysli na to, že JÁ, Bůh, Tvé Vlastní JÁ jsem přímo TEBOU SAMOTNÝM.

A to vše zintenzivníš, když se neustále budeš snažit si uvědomovat, že v každém jiném těle, ať člověka, ať zvířete, ať rostliny, ať kamene žiješ přímo TY SÁM.

Nová podoba modlitby „Otčenáš“

Můj milovaný,
který jsi mi daroval Svůj vlastní život,
který se nalézáš tam, kde cítím, že opravdu JÁ JSEM,
už se přede mnou neskrývej, ale pomoz mi, ať mé srdce přetéká láskou,
dej, ať vnímám Tvou všudypřítomnost,
dej mi sílu, abych to, co cítím ve svém srdci, dokázal projevit i navenek,
pomoz mi, ať cokoliv dělám zde na zemi, nechť je to zviditelněním Tvé lásky, a abych při tom přemohl smrtelnost svého těla,
nezlob se na mne, že ne vždy dokážu uskutečnit ve svém životě to,co Ty si přeješ, i já se snažím to samé nevyčítat ani svým bratrům, ani svým sestrám,
prosím Tě dej, ať nikdy nezapochybuji o tom, že Ty jsi v mém životě to nejcennější, co mám, ale právě naopak, buď neustále se mnou,
neboť Ty jsi věčná a nekonečná láska, síla a moudrost.