V

Pakliže Reiki používáme tak, jak je tomu v našich končinách mnohdy zvykem, tedy víceméně  ve smyslu alopatického léčení ve stylu problém – lék, pracujeme na šíření toho, čemu na východě říkají, že u nás na Západě tygr Reiki ztratil zuby. Reiki je určena pro duchovní práci na sobě, ve smyslu duchovní cesty k nalezení vlastního Já.

Pozitivní a správný přístup je nám naznačen v samotných pravidlech Reiki:

Právě dnes dělej svou práci tak jak nejlépe umíš.

Zde se opravdu nemluví o práci v zaměstnání. Mluví se zde o duchovní práci a upřímnosti vůči sobě samotnému. A je to právě energetická očista, prováděná třeba pomocí Pránájámy, jež nám pomáhá odstraňovat ty nejhrubší nečistoty a udržovat nás v určitém optimálním stavu pro to, abychom mohli lépe vnímat ty opravdu Dobré věci, mezi kterými je Reiki na prvním místě. Pránájáma nám pomáhá zpřítomňovat a postupně rozpouštět všechny závory, které jsme si vůči tomu nejlepšímu, co nás na tomto světě mohlo potkat, vytvořili.

Poctivá práce s Reiki, je cestou jógickou, která nás vede k poznání sebe samotného. Pro její bezpečné provozování je nutná právě pravidelná očista.

Je mi jasné, že nejlepším začátkem na cestě Reiki je právě to ji používat a reikovat se. S tím si vystačíte poměrně dlouho. Nicméně pak pravděpodobně přijdete do bodu, kdy se bez určitého druhu mystické nauky spojeného s meditací neobejdete. Stejně tak jsem toho názoru, že v určité fázi duchovního poznávání si člověk, který jen medituje, nevystačí bez základních znalostí práce s energií. Je to totiž jenom jedna věc a ve výsledku jedna praxe.

Jen připomenu základní body důležité pro práci s Pránájámou, jež obecně platí při jakékoliv meditaci či cvičení. Tyto body se mohou opakovat, ale pro ty, kdo čtou jen některé články v sekci Postupy, je nutné je vždy u každého postupu opakovat zvlášť, jelikož jsou velmi důležité a já nechci riskovat, že se nedostanou kompletní informace ke všem, kteří si stáhnou jen jeden z materiálů, jež na svých stránkách nabízím ke stažení.

Před začátkem cvičení si uvědomíme proč že to vlastně cvičíme. Jaký máme záměr. Musíme vědět, že to není jen nějaké mrtvé cvičení, ale že zde uvolňujeme mocné síly, které v nás působí, ať už je vidíme či ne, a snaží se nás udržet v našem malém velkém vězeníčku za každou cenu. Ano, není to příjemné toto řešit, ale pránájáma rozproudí staré nefunkční vzorce chování a my se s nimi budeme pravidelně setkávat.

Dalším krokem vyplývajícím z toho prvního je žádost o pomoc směřovaná k tomu, co nás přesahuje (každý dle svého vyznání), nejlépe Reiki samotné jako principu Moudrosti a Lásky a požádát ji o vedení a pomoc v průběhu celé meditace a i po ní. Tento bod je pro bezpečnou a efektivní práci nevynechatelný.

Tím jsme si požádali o pomoc shůry, jež upřímně praktikujícím bývá poskytována v hojnosti, a to, co tedy zbývá a je nejdůležitější, je vlastní správným směrem zaměřená snaha během celého cvičení.

Můžeme v tom být třeba jen na 20% nebo na 50%, ale pakliže v tom nejsme na 100%, výsledky budou plytké.

Každý se snaží jak umí nejlépe, Pránájáma nefunguje tak, že by šla lépe pokročilým a nováčkům vůbec. Opravdu jde jen a pouze o upřímnou snahu. A co se pod tou snahou konkrétně myslí?

Jde o správně namířenou pozornost během meditace. To jak to udělat, zde můžu popsat, jak nejlépe umím, ale k tomu, abyste to začali správně dělat, je třeba ještě něčeho jiného.

Tím „něčím“ je milost daná shůry a něco, co by se dalo nazvat jako přeskočení jiskry. Jiskra se rozfoukává zásadně Universem, ale určité zázemí v podobě zkušených lidí na jednom místě v jednom čase je k tomu v mnoha případech potřeba.

Nejrychlejší je tedy zúčastnit se osobně meditací se zkušenými praktikanty a samozřejmě současně s tím doma sám meditovat podle postupu, který zde uvedu. Výše napsané neznamená, že byste se vůbec nikam nedostali bez něčího lidského vedení.

Pránájáma je založena na vnitřní ásaně (stavu Vědomí). Jelikož tato kvalita je různá dle zkušenosti praktikujícího, uvedu zde různé možnosti, od nejjednodušších po ty pokročilé.
Při pránájámě vedeme sílu do jednotlivých čaker a to souběžně s dechem. O tom, zda dechem vnějším nebo vnitřním, zde nyní psát nebudu a zaměříme se na nejjednodušší variantu:

1) Uvědomíme si všudypřítomnost Reiki, to, že je všude kolem nás i v nás a my si z ní můžeme brát, bez zapojení a konkretizování myslí, vše to, co je pro nás tady a teď nejlepší. To, co to je, to nejlepší, necháváme na Moudrosti Reiki samotné. Do prodýcháváného centra vedeme Reiki, kterou si představujeme jako barvu dané čakry. Nadechujeme nosem, po nádechu následuje 2vteřinová zádrž a pak výdech z daného centra všemi směry ven, opět do Reiki samotné v dané barvě.

2) Jistou verzí výše uvedeného je přidání malé postavy nás samých do daného centra. Prostě se zmenšíme a uvědomujeme se v daném centru jako postava reprezentující nás samotné. Nezapomínáme však na Reiki a na to, že ji nadachujeme ze všech stran a vydechujeme všemi směry zpět do Reiki.

následuje pokročilejší varianta:

3) Rozlišíme se od výtvorů mysli, vjemu vlastního těla, signálů, ve kterých pozornost vedeme do světa místo do nitra. Zaměříme se na přítomný okamžik, na pocit vlastní existence a hlavně na to, kdo vnímá, kdo dýchá, kdo zde vždy byl u každé z mých zkušeností? Pokud to provádíme správně, dostaví se jemná energetická odezva, jež je charakterizována zostřením Vědomí sebe sama a určitou měrou klidu. Tento stav (skutečnost) je primární a věnujeme mu přiměřeným úsilím co nejvíce pozornosti. Centra (čakry) prodýcháváme tímto stavem, touto skutečností, která musí být přímo žitá, ne v mysli vykonstruovaná. Po celou dobu meditace se opíráme o pomoc Universa.

4) Můžeme si pomáhat zaměřením se na sílu za dechem, nezaměřujeme se na vnější dech, na nádechy a výdechy plic, ale přímo na princip dýchací a na sílu, která je ZA NÍM, nejlépe pak v skoro neznatelné mezeře mezi nádechem a výdechem. Pamatujte, že v duchovní oblasti jsou důležité věci skryté fyzickým smyslům a naučte se již od počátku nazírat ZA tyto fenomény. Chce to však pokoru a upřímnou touhu.

ideální varianta:

Po zkušenostech s body 1 až 4 v rozumné míře, kdy měřítkem je praktická vnitřně pociťovaná kvalita meditace a síla prožitku Blaženosti a Jasného uvědomování si sebe sama v Přítomnosti spojená s klidem mysli, která až na určité zlomové prožitky spojené s posuny, nikdy nebude úplně a trvale stoprocentní, co nejdříve přecházíme k následujícímu cvičení.

5) Před meditací se zpřítomníme a uvědomíme v Sebe si vědomém JÁ, rozlišeném od procesů, které nás ztotožňují s výtvory naší mysli, s tělem nebo se světem kolem nás a plně napneme, vší dostupnou silou, pozornost na samo Vědomí sebe sama, které si uvědomuje vlastní existenci. Plně si uvědomujeme princip JÁ JSEM takový jaký je, žádnému duševnímu procesu v nás neupíráme právo se projevit, pouze jej sledujeme a za žádnou cenu nic z našich duševních procesů, jakými jsou činnost mysli či různé emoce NEODMÍTÁME*, jen tyto skutečnosti sledujeme.

 

Takže zpět ke cvičení samotnému. Uvědomili jsme si záměr, požádali jsme si o pomoc. Záda máme rovně. Nyní můžeme začít v srdeční čakře, na kterou se nesoustřeďujeme jako na objekt v těle, ale jako na centrum uvědomování si právě prováděného procesu dýchání:

Prodýcháváme 3 minuty, snažíme se udržet jasnou bdělou pozornost. Když se přistihneme, že jsme v mysli zabloudili někam jinam, jenom se vrátíme zpět ke cvičení. Nesnažíme se usilovně nemyslet. Přirozenost je v meditaci důležitá.

 

 

Pak se soustředíme v centru pod nohama. Nadechujeme a vydechujeme Reiki ze všech stran a do všech stran. Můžeme si pomoci představou, že páteř skrze první čakru roste jako kořen co nejhlouběji do Země. Jestliže je nám to nepříjemné, upravíme vzdálenost tak cca 2 metry pod nohy. V této části nic nerveme silou, posloucháme signály, které dostáváme. Opět „prodýcháváme“ 3 minuty.

 

 

Uvědomíme se v prostoru co nejvýše nad hlavou. Pro pomoc si ze začátku můžeme představit nekonečně tenkou zlatou nit vedoucí doprostřed Vesmíru ze Srdeční čakry. Opět „prodýcháváme“ 3 minuty a nic nerveme násilím. V případě, že cítíme závrať, omezíme se na prostor pouze 10 metrů nad hlavou. Opíráme se o pomoc Reiki, o které víme, že je všude kolem nás a pomáhá nám.

 

 

Nyní se soustřeďujeme v centru co nejníže pod nohama i v centru co nejvýše nad hlavou naráz. Těžiště je v srdeční oblasti. Můžeme si představit zpočátku praktikování Vědomí jako balónek nafukující se všemi směry naráz až do nekonečna, nicméně pořád se středem v Srdci. Tělo je zahrnuto ve Vědomí, proces není o tom jít pryč z těla. Opět „prodýcháváme“ 3 minuty.

 

 

Nyní se 3 minuty věnujeme kořenové čakře tak, že si zhluboka nosem bereme Reiki ze všech směrů se středem pozornosti v 1.čakře a vydechujeme do všech směrů s vědomím umístěným v jedničce.

 

 

Další 3 minuty věnujeme sakrální čakře, tak že si zhluboka nosem bereme Reiki ze všech směrů se středem pozornosti v 2.čakře a vydechujeme do všech směrů s vědomím umístěným ve dvojce. Do vědomí nám mohou přicházet témata spojená s tímto centrem. Vždy, když se to stane, sledujeme je a neposuzujeme je, jsme pevně ve vědomí Já jsem nebo se opíráme o Reiki tím, že do ní tato témata vydechujeme, aniž bychom se s nimi ztotožňovali.

 

 

 

Pak se 3 minuty věnujeme čakře solar-plexu tak, že zhluboka nosem sajeme všudypřítomnou Sílu, nejlépe v sobě si vědomém bytí, vlastní existenci.

 

Jsme zpátky v anahátě, 4. centru, které je místem, kde sídlí centrum našeho bytostného prožívání a Vědomí sebe sama, jímž je JÁ JSEM, je zde nejsilněji prožívatelné. Aby se vše zdařilo, je potřeba, jak jsme si již řekli, správné úsilí. Platí, že jestliže my uděláme jeden krok, tak Vesmír k nám udělá kroky tři (minimálně :-)). Nápovědou zde  je Existence, Přítomnost a ze začátku i tichý dotaz Kdo jsem já?, který není jen vyslovenou mantrou, ale opravdickým dotazem s touhou po odpovědi směrovaným do nitra.
Na konci prodýcháváme srdce, dohromady i s čakrami na rukou, jež jsou pro nás reikisty velmi důležité a jsou vždy spojené se srdcem. V srdeční čakře se zdržíme 5 minut, včetně 2 minut, kdy „prodýcháváme“ ruce.

 

 

A teď jsme v krční čakře, zůstaneme zde 3 minuty. Vezmeme to na konci i s linií ramen, kde se hromadí všechny druhy vásan (připoutaností mysli k jejím výtvorům) příslušných starostem.

 

 

6. čakra je centrem našeho duchovního rozlišování, je třetím okem obráceným dovnitř. Zde je důležité všímat si všeho toho, co nám může při meditaci dojít, a být vždy otevření Vyššímu vedení. Je to hlavní „AHA“ centrum. Opět nadechujeme přímo třetím okem po dobu 3 minut.

 

 

Uvědomujeme se jako ničím neomezené Bytí-Vědomí-Blaženost (SAT-ČIT-ÁNANDA) v prostoru 7.čakry kolem temene hlavy a mírně nad ním. „Nadechujeme“ Reiki, která je všude kolem nás i v nás ze všech stran a do všech stran. Zde zůstaneme 3minuty. Opět se pokoušíme uvědomovat se nejen v prostoru fyzického těla, ale včetně něj i ZA ním.

 

Nyní se opět vrátíme k srdeční čakře a zkoušíme si uvědomovat Sebe sama z roviny srdce. Jak vidíte, na obrázku postava zmizela, je zde jen Vědomí, Bytí, a Blaženost. Když naše úsilí bylo dostatečné, správným směrem jdoucí a upřímné, pak nám je vždy požehnáno a my zakoušíme Ánandu – Blaženost.
My se však snažíme dál a pozornost směřujeme stále do nitra v touze po JÁ JSEM. Zde setrváme v soustředění na Já 12 minut.

Dohromady jsme cvičili 50 minut. Na závěr poděkujeme za přítomnost Vědomí, Reiki a za možnost pracovat se Silou na svém duchovním rozvoji. Požádáme si o pomoc Boží do našeho dalšího snažení.

Pránájámu je nejlepší provádět denně, silně doporučuji ranní hodiny před zapojením se do procesu.

Pránájáma nám pomáhá na Cestě v mnoha rovinnách, čistí nás od všech pokleslých sil, které nám přinášejí utrpení a bídu.

Když pravidelně cvičíme, vše stíháme, náš duchovní postup na Cestě s Reiki je přirozený, bezpečný a radostný.

Pránájáma je Cestou k objevení pravého Já, Božství v nás.

Některé výsledky jsou patrné po několika opakováních, některé se projeví po delším praktikování.

Doporučuji zařadit Vnitřní pránájámu na ranní program po probuzení. Díky očištění mysli je nejlepší po ní pokračovat v meditaci na Já. Nějaký čas byste pak měli věnovat „reikování“ se a přímému kontaktu s Reiki.